Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Green Business
Helpdesk/Contact

In this section you can find the contact details of the European Commission, the EMAS Helpdesk and the EMAS Clubs, the Competent Bodies, the Ministerial Representatives and the Accreditation and Licensing Bodies per country.

Helpdesk

The EMAS Helpdesk was created to handle more complex enquiries, beyond the scope of the standard information available here on the website. It is accessible to all interested parties within and outside the EU and the EEA such as companies, public authorities, environmental groups, academic researchers, trade unions and the general public. In addition, the Helpdesk supports the effective collection and listing of data concerning all organisations participating in EMAS and all accredited environmental verifiers.

We aim to answer all your questions about EMAS directly and quickly, or direct you to information sources which can help.

However, we recommend that you have a look at the FAQ section before contacting the Helpdesk. Also, for all questions concerning registration, we advise you to contact your national Competent Body directly.

We welcome enquiries, comments and input in English, French or German by any of the following methods.

The EMAS Helpdesk is operated by adelphi in cooperation with Club EMAS Catalonia, 21 Solutions and Environment Agency Austria on behalf of the European Commission, Environment DG.

E-mailemashelpdesk@adelphi.de
telephone+49 (30) 89 000 68 - 74
letterEMAS Helpdesk
c/o adelphi consult GmbH
Alt-Moabit 91
10559 Berlin – Germany

Competent Bodies

CountryContact details
Austria 

Umweltbundesamt
DI Monika Brom
Head of the team "Environmental Assessment & Transformation of the Economy"
Spittelauer Lände 5
1090 Vienna
Tel.: +43 1 31304 5535
E-mail: emas@umweltbundesamt.at

Belgium

Federal State
Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment Direction Assistant
Eurostation
Victor Horta Square 40, box 10
1060 Saint-Gilles
Belgium

Flemish Region
Environment Department
Environmental Licences Division
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussels

Mme Anne Van Riet
Tel.: +32 2 553 85 18
Fax: +32 2 553 79 95
E-mail: anne.vanriet@vlaanderen.be

Brussels Capital Region
Brussels Environment IBGE (Institut Bruxellois pour la Gestion de l’ Environnement)
Direction Logistic
Havenlaan 86C box 3000
B-1000 Brussel Brussels

Mr Jean-François Doat
E-mail: jfdoat@environnement.brussels
Tel.: +32 2 775 75 82
Website: environnement.brussels

Walloon Region
Service Public de Wallonie
SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement
Avenue Prince de Liège, 15
B-5100 Jambes
Competent Body of Wallonia (Belgium)

Mr Dominique Ensch
E-mail: emas.environnement@spw.wallonie.be
Tel: +32 81 649763
Website: Environment Wallonie

Bulgaria

Ministry of Environment and Water
Clean Air Protection and Pollution Prevention Directorate
22 Maria Louisa blv.,
1000 Sofia,
Bulgaria
Galya Stoyancheva
Tel.: +359 2 940 6358
E-mail: gstoyancheva@moew.government.bg

Croatia

Ministry of Economy and Sustainable Development
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Croatia
Ms. Branka Pivčević Novak
E-mail: branka.pivcevicnovak@mzoe.hr
Tel: +385/1/3717283
Ms. Bernarda Rožman
Tel: +385/1/3717228
E-mail: bernarda.rozman@mzoe.hr
E-mail: emas@mzoe.hr

Cyprus

Ministry of Agriculture, Rural
Development and Environment
1498 Nicosia, Cyprus
Natalia Georgiou-Tsiakalou
Environment Officer
Department of Environment
Tel.: 00357 22408923
Fax: 00357 22774945
E-mail: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy

Czech - Republic

Ministry of the Environment of the Czech Republic
Vrsovicka 65
10010 Prague 10
Czech Republic

Daniel Hájek
Tel.: +420 267 122 489
E-mail: daniel.hajek@mzp.cz
Czech Environmental Information Agency (CENIA)
EMAS Agency
Vrsovicka 65
10010 Prague 10

Ms. Eva Horatiová
Tel.: +420 267 125 425
E-mail: eva.horatiova@cenia.cz

Denmark

Ministry of Environmental and Food of Denmark
Slotsholmsgade 12
DK-1216 Copenhagen
Tel: +45 38 14 21 42
Website: mfvm.dk
E-mail: emas@mst.dk

Estonia

Estonian Environment Agency
Mustamäe tee 33
10616 Tallinn, Estonia
Ms. Marilis Saul
Tel.: +372 5301 6056
E-mail : marilis.saul@envir.ee

Estonian Environment Agency
Mustamäe tee 33
10616 Tallinn, Estonia
Ms Kätlin Kurg
Tel.: +372 5192 3187
E-mail: katlin.kurg@envir.ee

Finland

Finnish Environment Institute
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
FINLAND

Ms Pirke Suoheimo
E-mail: pirke.suoheimo@syke.fi
Tel.: +358 295 251000
Mob.: +358 400 148719 or +358 295 251663

France

Chargé de mission EMAS - Ecolabel européen - Eco-conception
Bureau de la finance verte et de la RSE
Commissariat Général au Développement Durable
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Isabelle Richaud
E-mail: isabelle.richaud@developpement-durable.gouv.fr
Tel.: +33 1 40 81 27 20

Germany

Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Vertretung bei der Europäischen Union
Breite Straße 29
D-10178 Berlin

Hauke Dierks
Bereich Umwelt, Energie, Industrie
Leiter des Referats Umwelt- und Rohstoffpolitik
Tel.: +49(0)30/20308-2208
E-mail: dierks.hauke@dihk.de
Website: http://www.dihk.de

Greece

Ministry of Environment and Energy
Directorate for Biodiversity Protection, Soil and Waste Management
Department of Environmental Certification
147, Patission Str., Athens 11251, Greece
Tel.: +30 210 8653878 / +30 210 8642445
Fax: +30 210 8645762

Dimitrios Meimaris
E-mail: d.meimaris@prv.ypeka.gr

Hungary

Government Office of Pest County
Department for Environment and Nature
Mészáros u. 58/a.
1016 Budapest, Hungary
Website: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly
Viktor Vörös dr.
E-mail: belfoldihulladekgazdalkodas@pest.gov.hu
Tel.: +36-1-2249-100

Ireland

Department of Communications, Climate Action and Environment
29 – 31 Adelaide Road
Dublin, D02 X285
Website: https://www.dccae.gov.ie/en-ie/Pages/default.aspx
Catherine Higgins
E-mail: Catherine.Higgins@decc.gov.ie
Tel: +353 (0)1 6782915

Italy

Comitato Ecolabel e Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
Via V. Brancati, 48
I-00144 Roma
Dott. Paolo Bonaretti
President
E-mail: comitato.emas@isprambiente.it
emas@isprambiente.it

Technical support:
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
Servizio Interdipartimentale per le Certificazioni Ambientali
Settore EMAS
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA

Tel.: +39-(0)6.5007.2183
E-mail: emas@isprambiente.it

Latvia

Zane ZAĶE
Senior Expert
International Cooperation
State Environmental Bureau
Republic of Latvia
23, Rupniecibas Str.
Riga LV-1045, Latvia
Tel.: +371 67770820
E-mail: zane.zake@vpvb.gov.lv

Lithuania

Environmental Protection Agency
Vilnius

Artūras Vilkas
Environmental Protection Agency
Pollution Prevention Departament
A. Juozapaviciaus str. 9
LT-09311 VILNIUS

E-mail: arturas.vilkas@gamta.lt
Tel.: +370 642 387 12

Luxembourg

Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable
Administration de l’Environnement
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Georges BRANDENBURGER
Service agréments et certifications
Tel.: +352 40 56 56 – 618
E-mail: emas@aev.etat.lu

Janina WALUGA
Service agréments et certifications
Tel.: (+352) 40 56 56-519
E-mail: emas@aev.etat.lu

Malta

Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Mizzi House, National Road,
Blata l-Bajda HMR9010  MALTA
Tel.: +356 2395 2000
Fax: +356 2124 2406

Ing. Francis P. Farrugia
Director General
Standards and Metrology Institute
Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Mizzi House, National Road,
Blata l-Bajda HMR9010  MALTA
Tel.: +356 2395 2000
Fax: +356 2124 2406
E-mail: francis.p.farrugia@mccaa.org.mt

The Netherlands

SCCM
Kettingstraat 2
NL -2511AN Den Haag
Postbus 13507
NL - 2501 EM Den Haag
Mr. Frans Stuyt
Tel.: +31 (0)70362.39.81
Fax: +31 (0)70363.50.84
E-mail: frans.stuyt@sccm.nl
Website: www.sccm.nl/emas.html

Poland

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska/The General Directorate for Environmental Protection
Biuro Prawne/Legal Bureau
Aleje Jerozolimskie 136
02-305 Warsaw, Poland
Website: https://www.gov.pl/web/gdos/emas

Ms Monika Porebska
Główny Specjalista ds. EMAS/Main Specialist for EMAS
Biuro Dyrektora Generalnego / Office of The Chief Executive Officer
Biuro Prawne / Legal Office
E-mail: emas@gdos.gov.pl
Tel.: +48 22 310 67 43
+48 22 3106 744
E-mail: Monika.Porebska@gdos.gov.pl

Portugual

Portuguese Environment Agency
Rua da Murgueira, 9/9A Zambujal
P - 2610-685 Amadora
Website: http://www.apambiente.pt / https://emas.apambiente.pt
General E-mail: emas@apambiente.pt

Mr José Paulino
Head of Unit
Tel.: +351 214 72 82 00 // 214 72 83 65
E-mail: jose.paulino@apambiente.pt

Romania

Ministry of Environment, Waters and Forests - (Competent Body)
Impact Assessment and Pollution Control – General Directorate
12 Libertăţii Blvd, 5 district
040129 Bucharest
Website: www.mmediu.ro
Tel.: +40 21 408 95 95
Mrs. Felicia IOANA, Head of Office
Tel./Fax: +40 21 316 04 21
E-mail: felicia.ioana@mmediu.ro

Slovakia

Slovenská agentúra životného prostredia / Slovak Environmental Agency (SEA)
Department of Environmental Management
Rožňavská 24
821 04 Bratislava
E-mail: emas@sazp.sk
Website: www.sazp.sk

Mgr. Dominika Lorencová
E-mail: dominika.lorencova@sazp.sk
Tel: +421 905 887 357

Mgr. Dávid Seidl
Špecialista na registráciu EMAS
E-mail: david.seidl@sazp.sk
Tel: +421 907 850 099
 

Slovenia

Ms. Natalija Očko
Environmental Agency of the Republic of Slovenia
Vojkova 1b
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel.: +386 1 478 4489
E-mail: natalija.ocko@gov.si
Website: www.arso.gov.si

Spain

COMPETENT BODY FOR ORGANISATIONS OUTSIDE THE EUROPEAN UNION
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Plaza San Juan de la Cruz, 10
ES-28071 Madrid
E-Mail: bzn-sgalsi@miteco.es
Website: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-comunitario-de-ecogestion-y-ecoauditoria-emas/

COMPETENT BODIES OF THE AUTONOMOUS COMMUNITIES
CB ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático
Av. Manuel Siurot
50 ES- 41071 Sevilla

CB ARAGÓN
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)
Avda. Ranillas, 3C, 3ª planta
ES-50018 Zaragoza

CB CANTABRIA
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático
C/ Lealtad, 24
ES-39002 Santander

CB CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Desarrollo Sostenible
Dirección General de Economía Circular
C/ Quintanar de la Orden, s/n
ES-45071 Toledo

CB CASTILLA y Léon
Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental
C/ Rigoberto Cortejoso, 14
ES- 47014 Valladolid

CB CATALUNA
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático
C/ Aragó, 244
ES- 08009 – Barcelona

CB GALICIA
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda
Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático
C/ San Lázaro, s/n
ES- 15781 Santiago de Compostela

CB ISLAS BALEARES
Consejería de Medio Ambiente y Territorio
Dirección General de Residuos y Educación Ambiental
C/ Gremi Corredors 10, Polígono Son Rossinyol
ES- 07009 Palma

CB ISLAS CANARIAS
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial
Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica
Av. de Anaga, 35. Edificio de usos múltiples, 4ª planta
ES-38071 Santa Cruz de Tenerife

CB MADRID
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
Dirección General de Descarbonización y Transición Energética
C/ Alcalá, 16; 3ª planta
ES- 28014 – Madrid

CB MURCIA
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente
Plaza Juan XXIII, s/n
ES- 30008 Murcia

CB NAVARRA
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
C/ González Tablas, 9 – 4ª planta
ES-31005 Pamplona

CB PAÍS VASCO
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular
Viceconsejería de Medio Ambiente
C/ Donostia-San Sebastián, 1
ES- 01010 – Vitoria (Gasteiz)

CB ASTURIAS
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Dirección General de Calidad Ambiental
C/ Coronel Aranda, 2 - 2ª planta
ES-33005 Oviedo

CB VALENCIA
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Torre 1- 4ª planta C/ de la Democracia, nº 77
ES-46018 Valencia

CB EXTREMADURA
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
Dirección General de Sostenibilidad
Avenida Valhondo, s/n; III Milenio, Módulo 2, 2ª Planta
ES-06800 Mérida

CB LA RIOJA
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno
. Dirección General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos
C/ Prado Viejo 62 Bis
ES-26007 Logroño

CB MELILLA
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Dirección General de Sostenibilidad
Plaza de España, 1
ES-52001 Melilla

CB CEUTA
Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos
Palacio de la Asamblea de Ceuta, Plaza de África, s/n
ES-51001 Ceuta

Sweden

The Swedish Environmental Protection Agency (Swedish EPA)
Jannica Häggbom
Tel.: +46 10 698 12 91
E-mail: jannica.haggbom@naturvardsverket.se

The Swedish Environmental Protection Agency (Swedish EPA)
Emma Håkansson
Tel.: +46 10 698 1394
E-mail: emma.hakansson@naturvardsverket.se

 

EEA countries, non-voting members and other countries

CountryContact details
Efta

Strure Irberger
EFTA Secretariat Officer
74 rue de Trèves
B - 1040 BRUXELLES

Tel.:+32/22861867
Fax:+32/22861750

Iceland

Truls Roar SØVDE
Chief engineer
Norwegian Accreditation
Skedsmogata 5
PB 155, Bedriftssenter
N – 2000 LILLESTRØM

Tel. : +47 64 84 86 00 / 911 21 461
Fax : ./.
E-mail: trs@akkreditert.no
abn@akkreditert.no

Norway

Official Representative:
Ketil Ingebrigtsen
The Brønnøysund Register Centre
8910 Brønnøysund, Norway
E-mail: ketil.ingebrigtsen@brreg.no
Tel./Fax: 75007745/75007535

Ms Lisa Iversen Stene
Tel.: +47 (0)75 00 61 87
E-mail: list@brreg.no
Website: http://www.brreg.no/registrering/emas/
Note: This is the Registration Body
The Brønnøysund Register Centre
P.O.Box 900
NO-8910 Brønnøysund
Tel.: +47 75 00 75 09

Mr Sverre Rande
Tel.: +47 (0)75 00 60 46
E-mail: svr@brreg.no

Experts :

Nils Birkeland
Norwegian Accreditation
Fetveien. 99
N – 2007 KJELLER
Tel. :+47/64848600 /64848610 (direct)
Fax :+47/64848601
E-mail : nb@akkreditert.no

Truls Roar SØVDE
Chief engineer
Norwegian Accreditation
Skedsmogata 5
PB 155, Bedriftssenter
N – 2000 LILLESTRØM
Tel. : +47 64 84 86 00 / 911 21 461
E-mail: trs@akkreditert.no
abn@akkreditert.no

Switzerland

Josef KÄNZIG
Head section consumption and products
Federal Department of the Environment, Transport,
Energy and Communications (DETEC)
Federal Office for the Environment (FOEN)
Division Economics and Innovation
Papiermühlestrasse 172
CH-3063 Ittigen

Tel.:+41 584850570
Fax:+41 584630369
E-mail : josef.kaenzig@bafu.admin.ch

Turkey

Salih YÜKSEL
Türk Akreditasyon Kurumu
Turkish Accreditation Agency
Sistem Akreditasyon Başkanlığı
System accreditation Dept
Tel   : +90 312 410 82 41
Fax : +90 312 419 87 00
E-mail :syuksel@turkak.org.tr

Tekin ALTUG
Türk Akreditasyon Kurumu
Turkish Accreditation Agency
Sistem Akreditasyon Başkanlığı
System accreditation Dept
Tel   : +90 312 410 82 42
Fax : +90 312 419 8700
E-mail : taltug@turkak.org.tr

  

Ministerial Representatives

CountryContact details
Austria

DI Andreas Tschulik
Head of division V/7
Ministry of Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology
Stubenbastei 5
1010 Vienna
Andreas.tschulik@bmk.gv.at
Tel: +43 1 71162 1651

Mag. Monika Peschl
Division V/7
Ministry of Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology
Monika.peschl@bmk.gv.at
Tel: +43 71162 611638

Mag. Susanne Schmiedt
Division V/7
Ministry of Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology
Susanne.schmiedt@bmk.gv.at
Tel: +43 664 8189073

Dr. Susanne Berger
Division V/7
Susanne.berger@bmk.gv.at
Tel: +43 71162 612136

Belgium

Région flamande
Environment, Nature & Energy Department
Environmental Licences Division
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussels
Mme Anne Van Riet
Tel.: +32 2 553 85 18
Fax: +32 2 553 79 95
E-mail: anne.vanriet@vlaanderen.be

Région de Bruxelles-Capitale
Jean-François DOAT
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement
Direction Logistic
Havenlaan 86C box 3000
B-1000 Brussel BRUXELLES
Tel. : +32 27757582
Fax : +32 27757798
E-mail : jfdoat@environnement.irisnet.be

Région wallonne
Mr Dominique ENSCH
Service Public de Wallonie
SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement
Avenue Prince de Liège, 15
B-5100 Jambes
Tel. : +32 81 649763
E-mail : emas.environnement@spw.wallonie.be
Website : http://environnement.wallonie.be/emas/

Compétences fédérales
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement
Claire PIENS
DG Environnement
Affaires Multilatérales et Stratégiques
Eurostation
Place Victor Horta, 40 / Bte 10
B 1060 Saint-Gilles
Tel. +32 25249512
E-mail : claire.piens@environnement.belgique.be

Federal Agency for Nuclear Control
Department Regulation, International Affairs & Development
Luc BAEKELANDT
Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire
Rue Ravenstein 36
B - 1000 BRUXELLES

Tel. : +32(0)22892107
Fax : +32(0)22892109
E-mail : luc.baekelandt@fanc.fgov.be

Bulgaria

Official Representative :

Galya STOYANCHEVA
Chief expert
EA, EIA and Pollution Prevention
Ministry of Environment and Water - Bulgaria
Sofia 1000
22, Maria Louisa blv.
Bulgaria
Tel.: +359 2 940 6358
Fax: +359 2 981 3201
E-mail : gstoyancheva@moew.government.bg

Croatia

Branka Pivčević Novak
Head of Service  for Sustainable Development
Ministry of Environmental and Nature Protection
Radnička cesta 80
10000 Zagreb, CROATIA 
Tel: +385 1 3717283
E-mail: branka.pivcevicnovak@mzoe.hr

Cyprus

Official Representative :

Natalia Georgiou-Tsiakalou
Environment Officer
Department of Environment
Ministry of Agriculture, Natural
Resources and Environment
1498 Nicosia, Cyprus
Tel.: 00357 22408923
Fax: 00357 22774945
E-mail: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy

 

Irene Constantinou
E-mail : iconstantinou@environment.moa.gov.cy
Tel: +357 22 408 930

Czech-Republic

Official Representative :

Daniel Hájek
Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů / Department of Economic and Voluntary Instruments
Ministerstvo životního prostředí / Ministry of the Environment
Vršovická 65, Praha 10, 100 10
Česká republika / Czech Republic
E-mail: Daniel.Hajek@mzp.cz
Tel: +420-2-6712-2489, Fax: +420-2-6712-6489

 

Denmark

Official Representative :

Ministry of Environmental and Food of Denmark
Slotsholmsgade 12
DK-1216 Copenhagen
Tel: +45 38 14 21 42
Website: mfvm.dk
E-mail: emas@mst.dk

 

Estonia

Official Representative(s) :

Kristi Loit
Ministry of the Environment
Department of Environmental Management
Estonia
Narva mnt. 7A
15172 Tallinn
Ph: +372 5689 4704
E-mail: kristi.loit@envir.ee

Finland

Official Representative :

Mrs. Merja Saarnilehto
Senior Adviser
Ministry of the Environment
PO Box 35, FIN-00023, Finland
merja.saarnilehto@gov.fi
Gs. +358 400 232 763

Ms Pirke Suoheimo
Pirke.Suoheimo@syke.fi

France

Official Representative :

Mme Isabelle Richaud
Bureau de la finance verte et de la RSE
Commissariat général au Développement durable
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
E-mail: isabelle.richaud@developpement-durable.gouv.fr
Tel.: +33 1 40 81 27 20

Germany

Official Representative:
Annette Schmidt-Räntsch
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
Referat G II 3
Sustainable Corporate Governance, Environment and Economy
Stresemannstr. 128-130
10117 Berlin
Tel.: +49 30-18-305-2451
Fax: +49 30-18-10-305-2451
E-mail: annette.schmidt-raentsch@bmuv.bund.de
Website: http://www.bmuv.de/

Andreas Hirsch
Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz
Referat 41 Umweltpolitik, Fachministerkonferenzen
Beethovenstraße 3
D-99096 Erfurt
Tel.: +49 361 / 37 99-6 10
Fax: +49 361 / 37 99-9 50
E-mail : andreas.hirsch@tmuen.thueringen.de
Website: http://www.thueringen.de/th8/tmuen/

Expert(s) :
Christoph Töpfer
Federal Environment Agency (UMWELTBUNDESAMT)
Fachgebiet I 1.4 (Environmental Economics and Social Issues)
Wörlitzer Platz 1
D-06844 Dessau-Roßlau
Germany
Tel.: +49 340 / 2103 2165
Fax: +49 340 / 2104 2165
E-mail : Christoph.Toepfer@uba.de
Website: https://www.umweltbundesamt.de/

Mario Lodigiani
UGA - Umweltgutachterausschuss
Office - German EMAS Advisory Board
Bernburger Str. 30/31
D-10963 Berlin
Germany
Tel: +49 30 / 297732 - 33
Fax: +49 30 / 297732 - 39
E-mail: mario.lodigiani@uga.de
Website: www.uga.dewww.emas.dewww.wir-fuer-emas.de

 

Greece

Ministry of Environment and Energy
Directorate for Biodiversity Protection, Soil and Waste Management
Department of Environmental Certification
147, Patission Str., Athens 11251, Greece
Tel.: +30 210 8653878 / +30 210 8642445
Fax: +30 210 8645762

Dimitrios Meimaris
E-mail: d.meimaris@prv.ypeka.gr

Hungary

Ministry of Energy, Hungary

Department of Environmental Technology and Remediation
HU-1011 Budapest
Address: Fő street 44-50.

E-mail: ktkf@em.gov.hu

Telephone: +36 1 795-3043

Ireland

Department of Communications, Climate Action and Environment
29 – 31 Adelaide Road
Dublin, D02 X285
Website: https://www.dccae.gov.ie/en-ie/Pages/default.aspx

Catherine Higgins
E-mail: Catherine.Higgins@decc.gov.ie
Tel: +353 (0)1 6782915

Italy

Official Representative:
Alessandro Zagarella
President of Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit – Sezione EMAS Italia
E-mail: zagarella.alessandro@mite.gov.it

Expert:
Valeria Tropea
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
Servizio Interdipartimentale per le Certificazioni Ambientali
E-mail : valeria.tropea@isprambiente.it

Latvia

Official Representative :

Ms Zane Zake
Senior Expert
International Cooperaton
State Environmental Bureau
Republic of Latvia
23, Rupniecibas Str.
LV-Riga LV-1045
Tel: +371 67770820
E-mail : zane.zake@vpvb.gov.lv

 

Lithuania

Official Representative :

Artūras Vilkas
Environmental Protection Agency
Pollution Prevention Departament
A. Juozapaviciaus str. 9
LT-09311 VILNIUS
E-mail : arturas.vilkas@gamta.lt

 

Tel:+370 642 387 12

Luxembourg

Official Representative :

Georges BRANDENBURGER
Coordinateur Qualité

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Administration de l’Environnement
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél.: (+352) 40 56 56 - 618
www.emwelt.lu

Paul RASQUE
Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Département de l’Environnement
4, Place de l’Europe
L - 1499 Luxembourg
Adresse postale
L - 2918 LUXEMBOURG

Tel.: +352 24786818
Fax: +352 400 410
E-mail : paul.rasque@mev.etat.lu

Malta

Official Representative :

Ing. Francis P. FARRUGIA
Standards & Metrology Institute
Mizzi House
National Road
Blata l-Bajda HMR 9010
MALTA
Tel  : +(356) 23952410
Fax: +(356) 21242406
E-mail: francis.p.farrugia@mccaa.org.mt
Web  : http://www.mccaa.org.mt

The Netherlands

Official Representative :

Eric Ruwiel
Ministry for Infrastructure and the Environment
Sustainability Department
P.O. Box 20901
NL – 2500 EX THE HAGUE
The Netherlands

Tel.: +31/703391916

E-mail : eric.ruwiel@minienw.nl

Expert(s) :

Frans W. STUYT, Ir
SCCM
P.O. Box 13507
NL - 2501 EM THE HAGUE

Tel. : +31(0)703623981

E-mail : frans.stuyt@sccm.nl

 

Poland

Official Representative :

Ministry of Climate & Environment /Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Department of Environmental Instruments
Ms Malgorzata Stelmaszczyk (Wybacz)
Chief Specialist
Unit for envirnmental management systems and supervision of Institute for Environmental Protection - State Research Institute
Tel. +48 22 3692 472
+48 519 018 236
Fax: +48 22 3692 473
E-mail: malgorzata.stelmaszczyk@klimat.gov.pl
Website: https://www.gov.pl/web/klimat

 

Portugal

Official Representative :

José Paulino
Portuguese Environment Agency
Rua da Murgueira, 9/9A Zambujal
P - 2610-124 Amadora
Website: www.apambiente.pt / https://emas.apambiente.pt

Tel: +351 214 72 83 65
Fax: +351 214 719 074
E-mail: jose.paulino@apambiente.pt

 

Romania

Ministry of Environment and Water Management (MEWM)  is the national competent body for EMAS.
Ministry of Environment and Forest
Directorate of Pollution Control and Impact Assessment
Blvd Libertatii, no 12, Bucharest, postcode 040129
 
Contact person: Mrs. Felicia IOANA, counselor,  MEWM
Tel.: +4021 316 04 21
Fax: +4021 316 04 21
E-mail: felicia.ioana@mmediu.ro

Slovakia

Official Representative :

Ing. Magdaléna Veselá
Ministry of the Environment of the Slovak Republic
Directorate for Environmental Policy, EU and International Affairs
Department of Environmental Issues
Namestie Ľ. Štúra č. 1
81235 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Tel. : +421 905 669 538
E-mail: magdalena.vesela@enviro.gov.sk

Slovenia

Official Representative :

Tatjana ORHINI VALJAVEC
Environmental Directorate
Ministry of Environment and Spatial Planning
Dunajska cesta 47
SI – 1000 Ljubljana, Slovenija

 

T: +386 (0)1 478 7454
E: tatjana.orhini-valjavec@gov.si
W: www.mop.gov.si

 

Spain

GOVERNMENT COMPETENT BODY

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Plaza de San Juan de la Cruz s/n
ES-28071 Madrid (SPAIN)
Directora de Programa:
Ms. Gema de Esteban Curiel

Tel.: +34 91 5975539
E-mail : gesteban@miteco.es

Sweden

Official Representative:

The Swedish Environmental Protection Agency (Swedish EPA)
Emma Håkansson

Tel.: +46 10 698 13 94
E-mail: emma.hakansson@naturvardsverket.se

 

 

EEA countries, non-voting members and other countries

CountryContact details
Efta

Strure Irberger
EFTA Secretariat Officer
74 rue de Trèves
B - 1040 BRUXELLES

Tel.:+32/22861867
Fax:+32/22861750

Iceland

Truls Roar SØVDE
Chief engineer
Norwegian Accreditation
Skedsmogata 5
PB 155, Bedriftssenter
N – 2000 LILLESTRØM

Tel. : +47 64 84 86 00 / 911 21 461
Fax : ./.
E-mail: trs@akkreditert.no
abn@akkreditert.no

Norway

Mr. Ole Jakob Birkenes
Senior Adviser
E-mail: Birkenes@miljodir.no
Norwegian Environment Agency
P.O. Box 5672 Torgarden, 7485 Trondheim, Norway
Phone: +47 73580500
Fax: +47 73580501
Website: www.environmentagency.no

Switzerland

Josef KÄNZIG
Head section consumption and products
Federal Department of the Environment, Transport,
Energy and Communications (DETEC)
Federal Office for the Environment (FOEN)
Division Economics and Innovation
Papiermühlestrasse 172
CH-3063 Ittigen

Tel.:+41 584850570
Fax:+41 584630369
E-mail : josef.kaenzig@bafu.admin.ch

Turkey

Salih YÜKSEL
Türk Akreditasyon Kurumu
Turkish Accreditation Agency
Sistem Akreditasyon Başkanlığı
System accreditation Dept
Tel   : +90 312 410 82 41
Fax : +90 312 419 87 00
E-mail :syuksel@turkak.org.tr

Tekin ALTUG
Türk Akreditasyon Kurumu
Turkish Accreditation Agency
Sistem Akreditasyon Başkanlığı
System accreditation Dept
Tel   : +90 312 410 82 42
Fax : +90 312 419 8700
E-mail : taltug@turkak.org.tr

Accreditation, Licensing Bodies & Environmental Verifiers

EEA countries, non-voting members and other countries